Image

About

Image
 • Ons is trots op ons entoesiastiese, ondersteunende onderwysers en assistente wie met deernis omsien na ons kleuters se behoeftes.
 • Ons onderwyseresse se goeie reputasie, ervaring en/of kwalifikasies maak hulle uiters bekwaam om met u kind te werk.
 • Hulle liefde vir kinders seël alles saam en elke kind wie deur hulle hande gaan sal ‘n voorsprong in hulle skoolloopbane hê!
 • Ons personeel-leerder-ratio maak dit vir ons moontlik om op elke individuele kind te fokus
Image
 • We pride ourselves in our enthusiastic, supportive and nurturing teachers and our assistants who are empathetic to our children’s emotions and needs.
 • Our teachers’ good reputation, experience and/or qualifications all make them capable to work with your child.
 • Their love for children seals it all together and each and every child who passes through their hands will have a head start to their school career!
 • Our teacher-to-learner ratio allows us to focus on each individual child
Image
 • Ons is trots om te sê dat ons die grootste speelgrond het van alle kleuterskole in die omgewing.
 • Ons goed toegeruste, kleurvolle, kindervriendelike en ruim speelgronde is ‘n
  uitbreiding van ons klaskamers om voortgesette leer te verseker terwyl u kind speel en verken.
 • Ons bied ‘n wye verskeidenheid toerusting en speelareas om by te dra tot ons holistiese benadering van kinderontwikkeling
Image
 • We take pride in the largest playgrounds of all preschools in our area.
 • Our well-equipped, colourful, child-friendly and spacious playgrounds are an extension of our classrooms to ensure that learning is continued while playing and exploring.
 • We offer a wide variety of equipment and play areas to contribute to our holistic approach to child development
Image
 • Ons akkommodeer babas van 3 maande en ouer.
 • Ons kinders voel altyd tuis in ons huislike omgewing.
 • Ons groot, goed toegeruste klaskamers en speelgronde bied eindelose geleentheid vir verkenning en optimale ontwikkeling.
 • Hierdie ideale omstandighede verseker dat ons kinders slaggereed is vir “Grootskool” wanneer hulle hulle Graad R skoolgereedheidsjaar voltooi het.
Image
 • We accommodate babies from age 3 months and older.
 • Our children always feel comfortable in our home-like environment.
 • Our large, well-equipped classrooms and playgrounds offer endless opportunities for exploration and optimal development.
 • These ideal circumstances ensure that our children are well-equipped for “Big School” when they finish their Grade R, school readiness year
Image

Ons het aktiwiteite, wat ingesluit is by ons skoolfonds, noukeurig gekies om ons huidige kurrikulum te komplimenteer. Hierdie keuse van aktiwiteite verseker dat u kind die voordeel geniet van blootstelling in alle areas van ontwikkeling. Dit sluit die volgende in:

 • SmartBrain
 • Kuns
 • Sport
 • Musiek
 • Wetenskap
Image

We have carefully selected activities included in our school fees to complement our existing curriculum. This selection of activities gives your child the benefit of exposure in all areas of development. The following is included:

 • SmartBrain
 • Art
 • Sport
 • Music
 • Science
Image

By Speelkasteel is dit vir ons belangrik om ‘n liefdevolle omgewing te skep waar ons werklik omgee vir elke kind. Hierdie omgewing lei daartoe dat die kinders van ons Sentrum bekwaam voel en met selfvertroue kan floreer. Die positiewe interaksie tussen ons personeel en u kind verseker ‘n perfekte begin vir ‘n skoolloopbaan met die fokus op akademiese ondersteuning, erkenning van elke individu se talente en gawes en respek vir mekaar en ons verskille. Voorskool is die begin van u kind se opvoedkundige reis. By Speelkasteel voorsien ons ‘n positiewe leeromgewing waar ons kinders ‘n liefde vir leer kan kweek. Hierdie omgewing sluit ‘n verskeidenheid stimulerende en aangename leerervaringe in.

Image

At Speelkasteel it is important for us to create a loving environment where we really care about each and every child. This environment allows for the children of our Centre to feel competent and thrive with self-confidence. The positive interactions between our staff and your child foster academic support, recognition of individual talents and gifts and respect for one another and our differences, assuring a perfect start in to their school career. Preschool marks the beginning of your child’s educational journey. At Speelkasteel we offer a positive learning environment where our children can develop a love for learning. This environment offers varied, stimulating and enjoyable educational experiences.

Ons skoolhoof, Me. Cecile Scholtz is die eienaar van Speelkasteel sedert einde 1993. Sy is ‘n dinamiese sakevrou wie se hoofdoel dié is van ‘n uitnemende Vroeë Kinderontwikkeling Sentrum - ‘n liefdevolle omgewing waar jong kinders aangemoedig word om hulle volle potensiaal te bereik. Sy streef voortdurend daarna om te verseker dat elke kind wie deur haar Sentrum se deure stap ‘n stewige akademiese fondasie en goeie sosiale vaardighede het en dat hulle emosionele intelligensie hulle in staat sal stel om groot te droom en eendag suksesvolle volwassenes te wees. Meer as twee dekades werk sy reeds hard om in die behoeftes van die gemeenskap te voorsien.

Image

Our principal, Ms. Cecile Scholtz, is the owner of Speelkasteel since late 1993. She is a dynamic businesswoman whose main aim is that of an excellent Early Childhood Development Centre - a loving environment where young children are encouraged to meet their full potential. She continuously strives to ensure that children who pass through her Centre’s doors have a solid academic foundation, good social skills and that they are emotionally intelligent enough to dream big and succeed in life. For over two decades she has worked hard to provide in the needs of the community.

Image
Image

Precious tells her story

Image

Contact

Where to find us:
 • Address: 766 Begonia Street, Doornpoort, Pretoria, 0017, South Africa
 • Tel: +27-12-012-5647
 • Cel: +27-60-962-6380
 • Email: speelkasteelbetalings@gmail.com
 • GPS: -25.650418, 28.244233
Image